Резултати от приключена проверка на “Банка Хеброс”АД

В резултат на извършена от КФН  проверка на дейността на “Банка Хеброс”АД са отправени препоръки за съобразяване дейността на банката, в качеството и на инвестиционен посредник с изискванията на Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Съставен е 1 акт за установяване на административно нарушение по Наредба № 1, по който все още няма произнасяне с наказателно постановление или с резолюция за прекратяване. Нарушението се отнася до неуведомяване от страна на “Банка Хеброс” АД за настъпила промяна в  лицата, оправомощени да представляват и управляват.
.