Резултати от предприети от КФН действия по повод сделка за продажба на акции на „Родина турист” АД

В резултат  на предприети от КФН действия по установяване на насрещната страна по сделката (купувача) и в тази връзка наличието или липсата на предпоставки за отправяне на търгово предложение по чл. 149 и следващите от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) от “Родина Турист 97” АД, притежаващо 90.84 % от акциите с право на глас в общото събрание на публичното дружество “Родина турист” АД, Комисията за финансов надзор (КФН) установи следното:
o “Родина турист 97” АД е закупило 33.72 % от капитала на публичното дружество от „Албена Инвест Холдинг” АД, сетълмент по сделката – 22.12.2005 г., с което общото участие е нараснало на 90.84 %.
o С една сделка е преминат едновременно “задължителния праг” от 2/3 от гласовете в общото събрание на публично дружество, визиран в чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК, и “доброволния праг” от над 90 % от гласовете, визиран в чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК. При тази хипотеза се поражда едновременно задължение за търгово предложение (поради придобиване на контрол) и право на търгово предложение с цел затваряне на дружеството. Съгласно Наредба № 13 на КФН задължението и правото може да се осъществи с регистрацията само на едно търгово предложение, което е предвидено за облекчение на мажоритарния собственик. С него същият реализира задължението си да предложи “справедлива цена” на малцинствените акционери, затова че е придобил контрол в дружеството, но упражнява и правото си за “затваряне” на дружеството. Ако в 14 дневен срок от придобиването на определен пакет бъдат преминати задължителните и доброволните прагове, правото за “затваряне” на дружеството не се придобива автоматично, тъй като преди това е налице задължение за отправяне на търгово предложение.
o Със сделката е нарушена и забраната по чл. 149, ал. 8 от ЗППЦК – лице, което притежава повече от половината от гласовете в общото събрание на публично дружество не може в рамките на една календарна година да придобива акции с право на глас в количество, по – голямо от 3 на сто от общия брой акции, без да отправи търгово предложение.