Резултати от извършени проверки на дейността на “Капитал Директ-1” АДСИЦ и „Българо-Американска Кредитна Банка” АД

На основание заповед на заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” е извършена проверка на дейността на “Капитал Директ-1” АДСИЦ.
В резултат на извършената проверка не са констатирани нарушения на ЗКФН, ЗДСИЦ и ЗППЦК.
Отправена е следната препоръка към дейността на дружеството:
Предвид изискванията на чл. 20, ал. 1, изр. второ от ЗДСИЦ, „Капитал Директ-1” АДСИЦ следва да изисква и прилагането от страна на оценителя на декларация към изготвените от него оценки на придобитите от „Капитал Директ-1” АДСИЦ вземания, с която декларация да се удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 19, ал. 2 от ЗДСИЦ, към датата на изготвяне на съответната оценка.

На основание заповед на заместник-председателя, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност” е извършена проверка на дейността на „Българо-Американска Кредитна Банка” АД, в качеството й на обслужващо дружество на „Капитал Директ-1” АДСИЦ.
В резултат на извършената проверка не са констатирани нарушения на ЗКФН, ЗДСИЦ и ЗППЦК.