Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2006 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2006 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Общата сума на нетните активи на трите вида пенсионни фонда – универсален, професионален и доброволен към 31.03.2006 г. възлиза на 1 181 113 хил. лв, което в сравнение с 31.03.2005 г. бележи ръст с 37,27 на сто. Броят на осигурените лица за същия период нараства с 8,54 на сто и достига 3 009 264 души в края на периода.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за периода 01.01.2006 – 31.03.2006 г. може да намерите в рубрика "Статистика", раздел "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.