Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2013 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2013 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.06.2013 г.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2013 г. е 4 133 882 души, като нараства спрямо 30.06.2012 г. с 2,30 на сто. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,48 на сто, в професионалните – 85,88 на сто, в доброволните – 57,82 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 33,51 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 36,9 г., в професионалните – 43,2 г., в доброволните – 48,3 г. и в доброволните по професионални схеми – 40,8 г.

В системата на допълнителното пенсионно към 30.06.2013 г. са акумулирани нетни активи на стойност 6 164 966 хил. лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2012 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 21,64 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през първото полугодие на 2013 г. възлизат на 62 370 хил. лв. и нарастват с 15,89 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за първото полугодие на 2013 г. е в размер на 22 265 хил.лв.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2013 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.06.2013 г. по пол и възраст може да намерите в раздел: Поднадзорни лица  / Статистика  / Осигурителен пазар  / Статистика и анализи.