РЕЗУЛТАТИ НА ДОПУСНАТИТЕ И ЯВИЛИ СЕ КАНДИДАТИ НА ИЗПИТА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ОТГОВОРЕН АКТЮЕР

Комисия за финансов надзор  проведе изпити за признаване на правоспособност на отговорен актюер на 18 и 25 февруари и на 3 и 4 март 2007 г. Изпитите включваха един базов и три специализирани модула както следва:
– 18 февруари 2007 г. – базов модул;
– 25 февруари 2007 г. – първи специализиран модул „Животозастраховане и здравно осигуряване”;
– 3 март 2007 г. – втори специализиран модул „Рискови модели и общо застраховане”;
– 4 март 2007 г. – трети специализиран модул „Пенсионно осигуряване”.

От допуснатите единадесет кандидати осем са издържали изпитите, като  трима за пълна актюерска правоспособност, трима – за правоспособност в областта на животозастраховането и здравното осигуряване (един от които и в общото застраховане) и  двама в областта на общото застраховане.

РЕЗУЛТАТИ НА ДОПУСНАТИТЕ И ЯВИЛИ СЕ КАНДИДАТИ НА ИЗПИТА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ОТГОВОРЕН АКТЮЕР