Решения от заседание на КФН от 14.03.2007 г.

На свое заседание от 14.03.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде лиценз на “Хюндай Финанс” АДСИЦ, гр. София за извършване на следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания.
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, издадени от дружеството в резултат на първоначалното
увеличение на капитала.
Учредители на дружеството са „Индустриал Комерс” ЕООД със 70% от капитала и „Синергон Холдинг” АД с 30%.  “Хюндай Финанс” АДСИЦ е част от икономическа група, като позицията му е на дъщерно дружество на „Индустриал Финанс” ЕООД.
Дружеството ще се управлява от съвет на директорите в състав – Лилия Недялкова, ИД, „Индустриал Комерс” ЕООД , представлявано от прокуриста Савина Константинова-  Председател на СД, Калин Дамянов – зам.-председател.
Дружеството възнамерява да закупува вземания по сключени лизингови договори за продажба на автомобили марка HYUNDAI от страна на „Индустриал Комерс” ЕООД и „Хюндай Лизинг” ЕАД. Вземанията са по лихви, главници и такси по финансов и оперативен лизинг и отговарят на определени критерии към лихва, срочност, обезпечение и др.

2. Издаде лиценз на “Ейч Би Джи Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ, гр. Варна за извършване на следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на паричнаи средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, издадени от дружеството в резултат на първоначалното
увеличение на капитала.
Учредители на дружеството са договорен фонд „Стандарт инвестмънт високодоходен фонд”, управляван от УД „Стандарт Асет Мениджмънт” АД с 30% от капитала; „Ареа” ООД с 35% от капитала и „Джулай” ЕООД с 35 %.
Дружеството ще се управлява от съвет на директорите в състав – Теодора Желязкова, председател и ИД, Анелия Грекова –  зам.-председател, Мариян Таков – член на СД.
Сред конкретните инвестиционни намерения на дружеството  е изграждането на търговски комплекс – заведения, офиси и жилища – в гр. София, м. „Студентски град”.

3. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на облигации, издадени от “Никром Тръбна мебел” АД, гр. Ловеч. Емисията, с ISIN код  BG2100044069, е в размер на 6 000 000 евро, разпределени в 6 000 броя обикновени, лихвоносни обезпечени облигации с номинална стойност от 1000 евро всяка, с плаващ купон в размер на 3-месечния Euribor + 3.75% на годишна база, плащания на тримесечен период,  със срок на облигационния заем от 60 месеца, считано от 20.12.2006 г. и падеж – 20.12.2011 г. Дружеството е вписано като емитент в публичния регистър.

4. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.

Предложените изменения в наредбата целят да се прецизират реда и начините за оценка на някои видове финансови инструменти, да отразят промените в счетоводното им отчитане, произтичащи от измененията в МСС 39, както и да намерят нормативен израз дадените указания и наложили се практики по прилагане на наредбата. Основните промени се отнасят да оценката на облигациите, издадени от българската държава в чужбина, както и на облигациите, издадени по реда на чл.176, ал.1, т.10, т.11, б”а” и „б” и т.12 б”а” и „б” от КСО. Предлагат се и промени в чл.3 от наредбата като се въвежда принципът на предпазливостта и се допуска в отделни случаи, при невъзможност да се приложат реда и начините за оценка, определени в наредбата, същата да се извършва по избран и подробно мотивиран от ПОД ред и начин.
Проектът на наредба ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН и ще бъде изпратен за съгласуване до заинтересованите лица и организации.

5. Прие на второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба №25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове.

Измененията и допълненията в Наредба № 25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове (НИДИДДФ) са продиктувани от необходимостта да приведе режимът на оценка на активите на колективните инвестиционни схеми (КИС) в по-пълно съответствие с пазарните фактори за определяне стойността на финансовите инструменти от портфейлите на КИС. Извършени са някои промени в изискванията към  следенето на системата за управление на риска от страна на управителните органи на инвестиционните и управляващите дружества, с оглед ревизия и актуализиране на съответните правила. С наредбата  се внасят и промени в Наредба № 26 за изискванията към дейността на управляващите дружества, насочени към усъвършенстване на отношенията, свързани с капиталовата адекватност и ликвидност на управляващите дружества.   
Предстои обнародване на наредбата в „Държавен вестник”.

6. Одобри промяна на образец за заявление за издаване на лиценз за извършване на услуги и дейности по чл.54, ал.2 и 3 от ЗППЦК като инвестиционен посредник.
Промяната се налага от направени изменения в нормативната уредба. Част от промените  са свързани с необходимостта  досегашните понятия „в страната” и в „в чужбина” да се заменят съответно с понятията „в рамките на ЕС и ЕИП” и „в трети държави”.

Новият образец ще бъде публикуван на интернет страница на КФН, раздел „Документи”, „Форми и образци на документи”