Решения от заседание на КФН от 9 юни 2010 г.

На свое заседание от 09 юни 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Сиенит Холдинг” АД, гр. Пловдив, в размер на 3 850 000 евро, разпределени в 3 850 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с номинал в обръщение 1 443 750 евро, с плаващ купон в размер на 6-месечен Euribor + 4 %, с лихвени плащания на всеки 6-месечен период  и плащането на главницата ще се извърши на 8 равни шестмесечни погасителни  вноски в размер на 481 250 евро всяка, дължими заедно с последните 8 купонни плащания. Срокът на облигационния заем е от 60 месеца, считано от 29.06.2006 г., с падеж 29.06.2011 г. Вписа горепосочената емисия облигации във водения от КФН регистър и вписва „Сиенит Холдинг” АД, гр. Пловдив, като емитент .

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени  от „СИБАНК” АД, гр. София,  в резултат от увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 78 233180 лева, разпределени в 965 365   броя обикновени акции с право на глас, дивидент и ликвидационен дял, с номинална  стойност 10 лева всяка и емисионна стойност от 81.04 лева. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

3. Издава временна забрана за търгово предложение от „Уайтбийм Холдингс” Лимитед, „Тайдал Уейв Трейдинг” Лимитед и „Поликолор” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, гр. София, на акции на „Оргахим” АД, гр. Русе, от останалите акционери на дружеството.

4. Издава одобрение на двама застрахователни брокери „Джи Ем Джи Брокерс” ООД, гр. София и „Дженерал Брокерс” АД, гр. София, да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Англия, Италия, Германия, Франция, Австрия, Румъния, Гърция, Полша, Холандия, Белгия, Дания, Чехия и Словакия. КФН ще изпрати уведомления до компетентните органи на съответните страни за намеренията на брокерите да извършват дейност на техните територии.

5. Прие на второ четене  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите, презастрахователите и на здравноосигурителните дружества. С предлаганите промени в  Наредба № 30 се цели въвеждане на допълнителни превантивни антикризисни мерки чрез  нормативно изискване за  изчисляването и отчитането на границата на платежоспособност и собствените средства на тримесечна база и  унифицирано отчитане на върнатите премии и отписаните вземания. С приетата наредба ще се постигне по-високо ниво на унификация  по определени елементи от отчетите, изготвяни за надзорни цели.
Наредбата ще бъде обнародвана в Държавен вестник.