Решения от заседание на КФН от 8 октомври 2013 г.

На свое заседание от 8 октомври 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Издава временна забрана за публикуване на внесеното предложение от „Кварцверке” ГмбХ за изкупуване, чрез инвестиционен посредник ИП „Булброкърс” ЕАД, на акции на „Каолин” АД от останалите акционери на дружеството.

2. Потвърди коригиран проспект за публично предлагане на конвертируеми необезпечени облигации на „София Комерс – Заложни Къщи” АД, както и за вписване на посочената емисия (в процес на емитиране) във водения от КФН регистър.

3.Вписва последваща емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадени от „Пампорово” АД. Емисията е в размер на 538 045 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка.  Тя е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 1 076 100 лв. на 1 614 145 лв.

4. Допуска до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер Ангел Благоев, Александър Владов, Драгомир Гочев и Траян Трифонов.

5. Допуска до изпит за признаване на частична правоспособност на отговорен актюер Евгения Маринова.

6. Одобрява промени в устава на „Премиер Фонд” АДСИЦ, гласувани на проведено на 10.09.2013 г. общо събрание на акционерите на дружеството.

7. Прие решение, с което възнамерява да се съобразява с „Насоки и препоръки за установяване на последователни, ефикасни и ефективни оценки на споразуменията за оперативна съвместимост” на Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA), въпреки че към момента Насоките не се прилагат за КФН.