Решения от заседание на КФН от 7 август 2008 г.

На свое заседание от  07 август  2008 г. КФН взе следните решения:
 
1. Издава лиценз на „МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ” АДСИЦ, гр. София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Потвърди проспект за публично предлагане на 9 500  000 броя обикновени акции, с право на глас, с номинала стойност 1 лев и емисионна стойност 1.09 лева всяка, които ще бъдат издадени от„МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ” АДСИЦ, гр. София, в резултат на първоначално увеличаване на капитала на дружеството.
Учредители на дружеството са: „Туринфо” ЕООД със 70 % от капитала и институционалният инвеститор ДФ „Статус Нови акции”, чрез УД „Статус Капитал”, с 30 %. В състава на СД влизат две юридически лица и едно физическо. Това са „Туринфо” ЕООД, избрано за изпълнителен директор и представлявано от Лъчезар Динев, „Фигури”ООД, представлявано от Мария Шидерова и Радослав Христов, който е и председател на СД. „МАУНТИН ПАРАДАЙС ИНВЕСТ” АДСИЦ  ще бъде специализирано в инвестиции в недвижими имоти, намиращи се в град Банско и представляващи четири хотелски комплекса. 

2. Отказва да потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, издадена от „МАРИЦАТЕКС” АД, гр. Пловдив. Основният мотив за постановения отказ е, че дружеството не е представило коригирани документи в указания от КФН срок.
3. Призна пълна правоспособност на отговорен актюер на Красимир Петров.

4. Допуска до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер в областта на животозастраховането Ангел Виденов.