Решения от заседание на КФН от 6 юни 2013 г.

На свое заседание от 6 юни  2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Издава временна забрана за публикуване на предложение от „Вива Телеком България” ЕАД, гр. София за изкупуване на акции на БТК АД от останалите акционери на дружеството.

 

2. Одобрява промяна в устава на „Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София,  гласувана на проведено на 20.05.2013 г. общо събрание на акционерите на дружеството.