Решения от заседание на КФН от 4 юни 2009 г.

На свое заседание от 04 юни 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Наложи временна забрана за публикуване на търгово предложеие от „Балтимор” ЕООД, гр. София, за закупуване чрез ИП „Астра Инвестмънт” АД, гр. София, на акции на „Лавена” АД, гр. Шумен, от останалите акционери на дружеството.

2. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 6 514 000 евро, разпределени в 6 514 броя обикновени, облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксирана годишна лихва в размер на 10%, изчислявана и дължима върху непогасената част от главницата, тримесечен период на лихвено плащане. Срокът на облигационния заем е 36 месеца, считано от 12.03.2009 г., с падеж 12.03. 2012 г. Вписва в публичния регистър посочената емисия облигации.