На интернет страницата на Комисията за финансов надзор в рубрика „Публикации” е публикуван Годишния отчет за дейността на институцията през 2008 г.

Отчетът за дейността на КФН е представен в две основни части, всяка от които обхваща различни аспекти от дейността на комисията. В първата част е очертана дейността на КФН във функцията ú на регулаторен, лицензиращ и надзорен орган на небанковия финансов сектор. В тази част е включено европейското измерение в дейността на комисията, както и информационната осведоменост, която КФН осигурява на пазарните участници и на обществото като цяло. Разгледани са политиката на управление на човешките ресурси, дейностите и процесите в рамките на международното и вътрешно сътрудничество, докладът за дейността по вътрешен одит, отчетът на Инспектората, както и подобренията в сферата на информационните технологии като значим инструмент за повишаване на ефективността на надзорната дейност на комисията. Отчетът за изпълнение на бюджета дава финансовата картина за дейността на КФН през 2008 г.
Чрез основните макроикономически показатели е представено накратко състоянието на икономиката на България за 2008 г.
Във втората част на отчета e представена информация за развитието на небанковия финансов сектор през 2008 г. Представени са анализи и подробна статистика, отразяващи състоянието на капиталовия, застрахователния и здравноосигурителния пазари, както и за пазара на допълнително пенсионно осигуряване. В приложения към отчета са поместени подробни статистически данни, характеризиращи дейността и финансовото състояние на участниците на горепосочените пазари.