Решения от заседание на КФН от 3 ноември 2011 г.

На свое заседание от 03 ноември 2011 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърждава търгово предложение от „Венчър Екуити България” ЕАД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД на акции на „Фонд за земеделска земя Мел Инвест” АДСИЦ, гр. София от останалите акционери на дружеството.
Предложена цена за една акция е 0,80 лв.

2. Мерките, предприети от управляващото дружество „Юробанк И Еф Джи Фанд Мениджмънт Кампъни (ЛЮКС)” С.А., Люксембург, отговарят на изискванията на приложимото законодателство и дружеството може да започне да предлага в Република България дяловете на управлявания от него подфонд на договорен фонд ”(ЛФ)”:          
1) Подфонд  „(ЛФ) Фонд Паричен Пазар – Резерв”;
както и на управлявания от него подфонд на договорен фонд „(ЛФ) Фонд от Фондове”:
2) „(ЛФ) Фонд от фондове – Нови Хоризонти”.

3. Одобри промяна в устава на „Експат Бета” АДСИЦ”, гр. София, която ще бъде гласувана на извънредно ОСА на дружеството на 21.11.2011 г. Предложеното от СД на „Експат Бета” АДСИЦ решение по т. Т.IV. от дневния ред на ИОСА предвижда да се приеме промяна на чл. 40, ал. 3, т. 17 от устава на дружеството с цел овластяване на СД да взима решение за емитиране на облигации, чиято обща номинална стойност не надхвърля 200 000 000 лева, чрез частно предлагане, само при условия на публично предлагане на облигации.

4. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Бисер Иванов и на Божидар Божков.