Решения от заседание на КФН от 21 март 2012 г.

На свое заседание от 21.03.2012 г. КФН взе следните решения:

1. Отказва да одобри промяна в устава на „Еларг фонд за земеделска земя” АДСИЦ гр. София, тъй като не са спазени изискванията на закона и актовете по прилагането му.

2. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение, от „Бор Ин” АД, гр. Пловдив за закупуване чрез инвестиционен посредник „Капман” АД, гр. София на акции на „Полиграфия” АД, гр. Пловдив от останалите акционери на дружеството.

Решения 205-ДСИЦ и 206-ТП са публикувани в раздел “Административни документи” – “Решения”