Решения от заседание на КФН от 19 март 2012 г.

На свое заседание от 19.03.2012 г. КФН взе следните решения:

1. Разрешава дружеството „И АР ДЖИ Капитал-1” АДСИЦ да бъде прекратено. Отнема лиценза на „И АР ДЖИ Капитал-1” АДСИЦ, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. Одобрява Емилия Костадинова Карадочева, за ликвидатор на „И АР ДЖИ Капитал-1” АДСИЦ.

2. Разрешава дружеството „И АР ДЖИ Капитал-2” АДСИЦ да бъде прекратено. Отнема лиценза на „И АР ДЖИ Капитал-2” АДСИЦ, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. Одобрява Емилия Костадинова Карадочева, за ликвидатор на „И АР ДЖИ Капитал-2” АДСИЦ.

3. Одобрява промяна в устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ

 Решенията са публикувани в раздел «Административни документи» – «Решения».