Европейската комисия публикува Зелена книга „Паралелна банкова система” (shadow banking) относно намеренията на ЕК да изгради цялостен надзор над сенчестото банкиране

На 19 март 2012 г. Европейската комисия (ЕК) публикува зелена книга, в която е описано как действащите и предложените мерки на ЕС регулират дейностите на сенчестото (паралелното) банкиране. Въпреки че някои аспекти на сенчестото банкиране са регулирани на национално и европейско ниво, има други, които остават неуредени. В сътрудничество със Съвета за финансова стабилност, органите по стандартизиране и съответните европейски надзорни и регулаторни органи, ЕК възнамерява да разгледа внимателно съществуващите мерки и да предложи подходящ подход за осигуряване на цялостен надзор над сенчестото банкиране, съчетан с подходяща нормативна уредба.
Според определението на Съвета за финансова стабилност сенчестото банкиране е „система от кредитно посредничество, включващо структури и дейности извън редовната банкова система.” Евентуални сенчести банкови структури и дейности са:
– фондовете на паричния пазар и други видове инвестиционни фондове или продукти, подобни на банковите депозити,
– инвестиционните фондове, които предоставят кредити или са финансирани чрез заемни средства, включително търгувани на борсата фондове и хедж фондове,
– финансовите дружества и дружествата за обезпечения, предоставящи кредит или кредитни гаранции или извършващи операции по преобразуване на ликвидността и/или падежа, чиято дейност, за разлика от банките, не е регулирана,
– застрахователните и презастрахователните дружества, които издават или гарантират кредитни продукти, и
– комбинирането на активи и продажбата им под формата на ценни книжа (секюритизация), заемането на ценни книжа и сделките по споразумения за обратно изкупуване (репо сделки).

Заинтересованите страни могат да изпращат своите становища до 1 юни 2012 г.

Зелената книга е публикувана на следните адреси:
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/shadow_banking/index_en.htm
http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/greenpaper_bg.pdf