Решения от заседание на КФН от 18 май 2005 г.

 1. Не издава забрана за публикуване на търгово предложение от ЕТ” Заара – ЯнчоИванов”, гр. Стара Загора, за закупуване чрез инвестиционния посредник “Авал Ин” АД, гр. София, на акции на “Първомай БТ” АД, гр. Първомай, от останалите акционери на дружеството. Цената на една акция е 5,16 лв.

 2. Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на акции и вписване на “А. В. Билдингс” АД, гр. София като публично дружество в регистъра. Размерът на емисията е 1 800 000 лв. разпределена в 1 800 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка една, представляваща съдебнорегистрирания капитал на дружеството. Вписва посочената емисия в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулирания пазар.

3. Вписва емисия акции с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от Акционерното дружество със специална инвестиционна цел “Фонд за недвижими имоти България”, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Размерът на емисията е 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една. Вписва дружеството в регистъра на публичните дружества, воден от КФН.

 4. Одобрява промени в устава на “Колос – 1” АДСИЦ , приети с решение на Общо събрание на акционерите. В Устава се включва нов член №19, а, който дава възможност на СД да взема с единодушие решения в срок до 5 години за издаване на облигации при общ номинален размер на облигационния заем до 100 млн. лв.

 5. Одобрява промени в устава на “Ти Би Ай – БАК – Недвижима собственост” АДСИЦ, приети на Общо събрание на акционерите. Променя се  наименованието на дружеството  на “Прайм пропърти БГ” АДСИЦ.

 6. Отнема издаденото разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник на  “Източни финанси” ООД, гр. София (в ликвидация), с което потвърждава техния отказ от издаденото разрешение.

 7. Прие се на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.
Проекта на Наредбата ще бъде съгласуван със заинтересованите институции и публикуван на интернет страницата на КФН.