Решения от заседание на КФН от 15 юли 2009 г .

На свое заседание от 15 юли 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Издава разрешение на  УД „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД, гр. София за организиране и управление на договорен фонд „Алфа Паричен Пазар”, който е с нискорисков профил. ДФ „Алфа Паричен Пазар” ще инвестира в инструменти на паричния пазар, дългови ценни книжа, акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, инвестиращи в инструменти на паричния пазар, дериватни финансови инструменти. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд„Алфа Паричен Пазар”  и вписва фонда и емисията дялове в публичния регистър.

2. Одобрява търгово предложение от Марчело Джаварини, Валентина  Строкова и „Балкан Кемикалс” ЕООД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Дилингова Финансова Компания” АД, гр. София, на акции на „Балкан Проджекти Мениджмънт” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството. Обект на  търговото  предложение са 30 броя акции от капитала на  „Балкан Проджекти Мениджмънт” АД като предложената цена за една акция е 262.00 лева.

3. Одобрява коригирано търгово предложение от Весела Кюлева за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска къща” ООД, гр. София, на акции на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, гр. София от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 28.00 лева.

4. Вписва последваща емисия от акции, издадена от „ЗММ Металик” АД, гр. Пазарджик, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 7 171 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 8 442 000 лв. на 8 449 171 лв.

5. Вписва последваща емисия от акции, издадена от „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 427 193 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лев и е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 650 000 лв. на 1 077 193 лв.

6. Издаде одобрения за промени в устава на  „Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, гр. София, свързани с промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. Новият адрес е гр. София, район „Витоша”, ул. „Околовръстен път” № 258.

7. Издаде одобрения за промени в уставите на  „Агроенерджи” АДСИЦ, гр. София и на  „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, във връзка с привеждане на устава на дружеството в съответствие на фактическото положение след увеличаване на капитала на дружеството. Другите промени са свързани с влезлите в сила изменения в ЗППЦК относно свикване и провеждане на общо събрание на дружеството.

8. Издаде одобрения за промени в устава на  „Фонд за инвестиции в недвижими имоти – ФИНИ” АДСИЦ, гр. София, свързани с влезлите в сила промени в ЗППЦК относно свикване и провеждане на общо събрание на дружеството, както и със създаване на  одитен комитет.

9. Издаде одобрения за промени в уставите на  „Булгериън Инвестмънт Груп” АДСИЦ, гр. София и на  „Улпина” АДСИЦ, гр. София, свързани с влезлите в сила промени в ЗППЦК относно свикване и провеждане на общо събрание на дружеството.