Решения от заседание на КФН от 15 ноември 2010 г.

На свое заседание от 15 ноември  2010 г. КФН взе следните решения:

1. Вписва емисия акции, издадени от  „Сила Холдинг” АД, гр. Стара Загора, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 15 000 000 броя обикновени, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 5 000 000  лева на  20 000 000 лева. Вписва посочената емисия акции във водения от КФН регистър.

2. Вписва емисия акции, издадени от „Имоти Директ” АДСИЦ, гр. София с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 18 900 000 лева, разпределена в 1 890 000 броя обикновени, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 10 лева  Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от  2 100 000  лева на  21 000 000  лева. Вписва посочената емисия акции във водения от КФН регистър.

3. Одобрява замяна на банката  депозитар „Банка Пиреос България” АД с „Уникредит Булбанк” АД, съгласно решение, взето на проведеното на 16.09.2010 г. заседание на съвета на директорите на   „Турин Имоти” АДСИЦ, гр. София

4. Отнема издаденото от КФН разрешение на УД „Оверон Финанс” АД, гр. София, за организиране и управление на ДФ „Оверон престо”. тъй като в продължение на 1 година  от получаване на разрешението нетната стойност на активите на фонда не  е достигнала до 500 000 лева.

5. Отнема издадения  лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Оверон Финанс” АД, гр. София по негово искане .

6. Признава на Александер Кайндл правоспособност за застрахователен брокер, придобита в държава членка