Решения от заседание на КФН от 14.02.2006 г.

На свое заседание от 14.02.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде нов лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД.

2. Издаде на „Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество.

3. КФН издаде лиценз на “Булгериън Инвестмънт Груп”  АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Емисията акции е издадена от дружеството в резултат на първоначално увеличаване на капитала му, съгласно решение на общото събрание на акционерите от 10 .03.2005 г.

4. Издаде на “Интеркапитал Маркетс”  АД, гр. София  нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

5. Издаде на “Капман” АД, гр. София нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 

6. Издаде на “Статус Инвест” АД, гр. София нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 

7. Издаде на “Ти Би Ай Инвест” ЕАД, гр. София нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 

8. Вписа последваща емисия от акции на “Алкомет” АД, гр. Шумен в регистъра на КФН. Емисията е в резултат от увеличение на капитала дружеството и е в размер на 13 464 477 обикновени акции с номенална стойност от 1 лв. всяка.

9. Вписа „Куантум Дивелопмънтс” АДСИЦ като публично дружество. Вписа в публичния регистър с цел търговия на фондовата борса издадената от дружеството емисия в размер на 650 000 обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.

10. Вписа последваща  емисия акции, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от „Парк” АДСИЦ в резултат от увеличението на капитала на дружеството от 650 000 лв. на 5 200 000 лв. чрез издаване на нови 4 550 000 акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 1,02 лв. всяка.

11. Вписа “Интеркапитал пропърти дивелопмънт” АДСИЦ като публично дружество в регистъра, воден от КФН. Вписа емисия в размер на 750 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията е в резултат на успешно приключване на първично публично предлагане на акции.

12. Издаде разрешение на УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за организиране и управление и потвърди проспектите на следните договорни фондове:
– „Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар”
– „Райфайзен (България) Фонд Облигации”
– „Райфайзен (България) Фонд Акции”
– „Райфайзен (България) Фонд Балансиран Фонд”

13. Вписа следните лица като професионални инвеститори в регистъра на КФН : Иван Георгиев, Мирослав Авджиев, Ирина Белчева, Владимир Желев

14. Прие на първо четене проект на Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд. Предстои съгласуване на правилника със заинтересовани страни. Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН.