Решения от заседание на КФН от 13.09.2006 г.

На свое заседание от 13.09.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Отнема на правото за упражняване на дейност като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант на следните лица :

Катерина Драганова
Мария Шарланджиева
Николай Николаев
Светлозар Иванов
Филип Даков
Храбрин Иванчев
Александър Панев

Мотивите за това решение са неупражняване на дейност като брокер на ценни книжа или инвестиционен консултант за повече от две години.

Спрямо две лица – Радослав Миленков и Неделчо Неделчев – производството по отнемане на правото за упражняване на дейност като брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант е прекратено във връзка с представени от тях обяснения и допълнителна информация.

2. Прие на второ четене проект на Наредба за изискванията към организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на застрахователя и на лицата, включени в застрахователнагрупа.
Кодексът за застраховането въведе изискването всеки застраховател да създаде специализирана служба за вътрешен контрол, която да подпомага органите на управление на застрахователя при вземане на решения във връзка с дейността му и да следи за тяхното изпълнение. В съответствие с разпоредбите на тази наредба застрахователят следва да приеме вътрешни правила за организацията и дейността на службата, които да представи в комисията. Застрахователите са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31.12.2006 г.

Наредбата ще бъде обнародвана в „Държавен вестник”.

3. Приема изменение на наредба № 30 от 19 юли 2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и на здравноосигурителните дружества.

Изменението предвижда § 7 от Преходните и заключителните разпоредби да отпадне.

§ 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 30 предвижда приложенията към чл.5, ал.2, чл.6, ал.1, чл.7, ал.1, т.2, чл.8 и чл.38, ал.2 от нея да бъдат обнародвани като притурка на «Държавен вестник». Поради липса на техническа възможност приложенията да бъдат обнародвани своевременно като притурка, те ще бъдат публикувани в самия «Държавен вестник». В тази връзка е прието и изменението на наредбата.