Решения от заседание на КФН от 13.06.2007 г.

1. Одобри коригирано търгово предложение от “Хидравлика 96” ООД, гр. Казанлък, за закупуване чрез инвестиционния посредник “Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД, гр. Стара Загора, на акции на “Хидропневмотехника” АД, гр. Казанлък, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 45,80 лв.
 2. Одобри коригирано търгово предложение от “ЗММ – България холдинг” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Авал Ин” АД, гр. София, на акции на “ЗММ – Сливен” АД, гр. Сливен, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 43,60 лв.
 3. Налага временна забрана на търгово предложение от “Петрургия” АД, гр. Плачковци, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Евро-Финанс” АД, гр. София, на акциите на “Север-Холдинг” АД, гр. Велико Търново, от останалите акционери на дружеството.
 4. Вписва в регистъра последваща емисия акции на “Агро Финанс” АДСИЦ, гр. София, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Емисията е в размер на 15 487 954 лв., разпределена в 15 487 954 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една. Издадена е в резултат от увеличение на капитала на дружеството от 650 000 лв. на 16 137 954 лв. 
 5. Признава придобита от Петър Тошев квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
 6. Издава допълнителен лиценз на “Граве България Животозастраховане” ЕАД, гр. София, за разширяване предмета на дейност с нов вид застраховка – “Живот, свързана с инвестиционен фонд”.
7. Издава одобрение на  “Колос – 1” АДСИЦ за замяна на банката депозитар – ТБ”Алианц България” АД с „Уникредит Булбанк”АД, съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството.
 8. Вписа в регистъра “Първа инвестиционна банка” АД, гр. София, като публично дружество, както и емисията от ценни книжа в размер на 110 000 000 лв., разпределена в 110 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка една и представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството.
 9. Прекратява производството за издаване на лицензия за доброволно здравно осигуряване на ДЗОФ “Каспела” АД по искане на заявителя.