Решения от заседание на КФН от 11.07.2007 г.

На свое  заседание от 11.07.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия акции издадени от „Ломско пиво” АД, гр. Монтана, в размер на 4 500 000 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.
„Ломско пиво” АД е част от икономическата група на „Енемона” АД, като чрез „Агро Инвест Инженеринг” АД „Енемона” АД притежава 98.06% от капитала на емитента.
Предметът на дейност на дружеството е производство на пиво и свързани с това дейности и услуги, производство то малцов дестилат, високоалкохолни и безалкохолни напитки, търговска дейност в страната и чужбина.

2. Издаде лиценз на «Юнайтед Пропъртис» АДСИЦ за извършване на следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парична средсва, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка., издадени в резултат на първоначално увеличаване капитала на дружеството.
Учредители на дружеството са : „Република холдинг” АД с 30% от капитала и 10 физически лица. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Явор Бояджиев – Председател на СД и Изпълнителен директор, Росица Каралеева – Заместник – председател на СД, Мирослав Русков – член на СД.
Основните пазарни сегменти, в които дружеството предвижда да инвестира са: поземлени имоти и вещни права върху тях (до 90 % от активите), съществуващи или изграждащи се сгради с жилищно, общественообслужващо, търговско, офисно и др. предназначение (до 90 % от активите). В изпълнение на инвестиционните цели дружеството  е придобило два имота на територията на гр. София.

3. Издаде лиценз на «Зенит» АДСИЦ за извършване на следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парична средсва, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.
Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка., издадени в резултат на първоначално увеличаване капитала на дружеството.
Учредители на дружеството са : «Зенит Агрохолдинг» АД с 76% от капитала и пет физически лица с по 4.8% от капитала. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Владимир Москов – Председател на СД и Изпълнителен директор, Георги Менов –Заместник-председател на СД, Любен Витанов – член на СД.
Дружеството планира да се насочи към няколко основни пазарни сегмента – жилищни имоти, земеделска земя, парцели, офиси, търговски имоти, индустриални имоти. Сред инвестиционните планове на дружеството са изграждане на затворен жилищен комплекс в София и закупуване на замеделска земя в район Монтана.

4. Вписа последваща емисия акции на „Еврохолд България” АД в размер на 12 495 050 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.  Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 50 002 586 лв. на 62 497 636 лв.

5. Одобри  търгово предложение от “Eф Екс Студио” ООД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник “Стандарт Инвестмънт” АД, гр. София на акции на “СИИ Имоти” АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери. Предложената цена за една акция е 1.40 лв.

6. Издаде на  „Парк” АДСИЦ одобрение на промяна в устава на дружеството. Промените са свързани с увеличението на  капитала на дружеството, както и със съобразяването на отделни текстове  с ЗППЦК.

7. Издаде на  „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ одобрение на промяна в устава на дружеството. Промените се отнасят да смяна на адреса на управление и осъщественото увеличение на капитала на дружеството.

8. Издаде на  „Солид Инвест” АДСИЦ одобрение на промяна в устава на дружеството. Основната промяна се отнася до издаваните от дружеството привилегировани акции.

9. Прие на първо четене на проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви на застрахователите и на здравноосигурителните резерви.
Проектът предвижда резервът за предявени, но неизплатени претенции да се образува с помощта на коефициент, който се формира като отношението между:
1. общия размер на исковете, уважени с влезли в сила решения, срещу дружеството  през предходните три години (в това число за главница, лихва и разноски) и
2.  общия размер на предявените претенции по исковите молби, по които са били постановени влезлите в сила решения по т. 1.
Сега действащия режим изисква всички претенции, предявени по съдебен ред, за които дружеството е уведомено, да се включват в резерва по цената на иска, заедно с дължимите лихви и разноските по делата.
Практиката показва, че в преобладаващия брой случаи претенцията се уважава в по-нисък размер от предявения. При това положение прилагането на досегашния режим води до необосновано „пререзервиране” от страна на застрахователите. Целта на предлаганите изменения на Наредба № 27 е да се преодолеят тези проблеми, като методът за образуване на резерва за предявени, но неизплатени претенции се приведе в съответствие с действителността на пазара.

Проектът  ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН и ще бъде изпратен за съгласуване до заинтересованите лица и организации.

10. Прие Практика по прилагане на чл. 178, ал. 1-4, 6-9 и 11 и чл. 251, ал. 1, 4-7 от Кодекса за социално осигуряване.

Практиката е приета с  оглед предотвратяване на нарушения на инвестиционните ограничения по чл. 178, ал. 1 – 4, 6 – 9 и 11 и чл. 251, ал. 1, 4 – 7 от Кодекса за социално осигуряване. Съгласно практиката пенсионноосигурителните дружества трябва да следят постоянно за общия размер на инвестираните средства на всеки управлян от тях фонд в ценни книжа и инвестиционни имоти и стойността на вземанията, свързани с придобиването на активи от съответния  вид, както и съотношението на този общ размер спрямо активите на фонда. При определяне на относителния дял на инвестираните средства по чл. 178, ал. 1 – 4, 6 – 9 и 11 и чл. 251, ал. 1, 4 – 7 от КСО пенсионноосигурителните дружества следва да включват не само стойността на конкретните притежавани ценни книжа или инвестиционни имоти, но и стойността на вземанията, свързани с придобиването на активи от съответния  вид.

Практиката е публикувана на интернет страница на КФН в раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.