Решения от заседание на КФН от 10.03.2005 г.

На заседание от 10.03.2005 г. КФН взе следните решения :

1. Наложи временна забрана на  търгово предложение от „Завод за металорежещи машини – България холдинг” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, гр. София на акции на „Машстрой” АД, гр. Троян от останалите акционери на дружеството.

2. Наложи временна забрана на  търгово предложение от „Тера Тур Сервиз” ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник ФК „Карол” АД, гр. София на акции на „Езтур” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.

3. Вписа в публичния регистър на КФН  емисия акции, издадена от “Колос – 1” АДСИЦ. Емисията е в размер на 103 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1000 лв. всяка.  Първичното публично предлагане на акции от тази емисия е приключило успешно и предстои търговия на емисията  на фондовата борса.

4.Одобри искане на инвестиционен посредник “СИИ Секюритиз” АД, гр. София за издаване на одобрение за извършване на сделки по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК. Разширеният лиценз позволява на „СИИ Секюритиз” АД да управлява индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари на клиенти, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове.

5. Отне издаденото разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Екс-Пит и Ко” ООД по искане на посредника.

6. Прие Практика по прилагането на чл.26, ал.2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
Практиката се отнася до вида и формата  на декларациите, които лицата, управляващи и представляващи дружество със специална инвестиционна цел, трябва да подават в Комисията за финансов надзор.

Документът ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН, раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.

7. Признава на Калин Методиев придобитата в чужбина квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант и в България .