Решения от заседание на КФН от 09.08.2006 г.

На свое заседание от 09.08.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия от 11 083 914 обикновени акции с номинална стойност 1 лв. всяка и емисионна стойност 4 лв. всяка, които ще бъдат издадено от „Химимпорт” АД в резултат на увеличаване капитала на дружеството от 118 916 086 лв. на 130 000 000 лв., съгласно решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 31.03.2006. Вписа  „Химимпорт” АД като емитент  в публичния регистър на КФН.
„Химимпорт” АД има широк предмет на дейност, като основната сфера е придобиване на дялови участия, преструктуриране и управление на дъщерни дружествата от портфейла, учредяване на нови дъщерни дружества, инвестирането в капитала и финансирането на дружества, в които „Химимпорт” АД има участие.
„Химимпорт” АД развива дейност във финансовата и банковата сфера, транспортната, производствената и търговската сфери, както и в правната, консултантската, счетоводната и рекламната сфери.
Емитентът е част от икономическата група на холдинг „Химимпорт Инвест” АД, като от своя страна холдинговото дружество „Химимпорт” АД притежава участие в 44 дъщерни дружества. Основен акционер в „Химимпорт” АД е „Химимпорт Инвест” АД с дял от капитала, възлизащ на 98.095%.

2. Вписа последваща емисия акции, издадени от  “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ в резултат на увеличаване капитала на дружеството от 650 000 лв. на 25 350 000 лв. чрез издаване на 24 700 000 обикновени акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка.

3. Вписа последваща емисия от акции, издадени от “Синергон Холдинг” АД, гр. София. Емисията е в размер на 1 513 801 броя обикновени акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка и е издадена в резултат на увеличаване капитала  на “Синергон Холдинг” АД. 

4. Вписа последваща емисия от акции, издадени от “Булгар Чех Инвест Холдинг” АД, гр. Смолян. Емисията е в размер на 794 070 броя обикновени акции с номинална и емисионна стойност от 1 лв. всяка и е издадена в резултат на увеличаване капитала  на дружеството. 

5. Вписа последваща емисия от акции, издадени от “Булстрад” АД, гр. София. Емисията е в размер на 564 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 10 лв. всяка и е издадена в резултат на увеличаване капитала  на дружеството. 

6. Издаде на “Бул Тренд брокеридж” ООД, гр. София нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 
7. Издаде одобрение на промяна в устава на “Елана фонд за земеделска земя” АДСИЦ, отнасяща до промяна в размеря на капитала на дружеството от 500 000 лв на 59 715 885 лв. в резултат на приключило увеличение на капитала чрез издаване на нови 39 784 042 броя акции.

8. Прие на първо четене проект на Наредба за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
В Проекта на Наредбата се уреждат редът за подаване на заявление за участие в универсален и професионален пенсионен фонд и изискванията към неговата форма и съдържание. Предвижда се заявлението за участие да се подава лично до пенсионноосигурителното дружество, в което лицето желае да участва, или чрез осигурителен посредник, или като електронен документ. Лицата са длъжни да уведомяват пенсионноосигурителното дружество, управляващо фонда, в който се осигуряват за всяка промяна в личните данни, записани в подаденото от тях заявление.
Наредбата се приема на основание на делегацията по чл. 137, ал. 3 и 140, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, въведена с изменението на същия нормативен акт, обн. ДВ бр.56 от 11.07.2006 г.

Проектът на наредбата ще бъде публикуван на електронната страница на КФН в раздел „Нормативна уредба” ,  „Проекти на нормативни документи”.