Решения от заседание на КФН от 07.06.2006 г.

На свое заседание от 07.06.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Издаде на “Фина – С” АД, гр. София, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 
2. Издаде на “Загора Финакорп” АД, гр. Стара Загора, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 
3. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на облигации, издадени от “Българо-Американска Кредитна Банка” АД, гр. София. Емисията,  с ISIN код BG2100039051, е в размер на 20 000 000 евро, разпределени в 20 000 броя обикновени, необезпечени, лихвоносни облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с лихвен процент в размер на 3.7% проста лихва на годишна база и срок на облигационния заем от три години, считано от 14.12.2005 г., с падеж – 14.12.2008 г.
4. Вписа в публичния регистър на КФН емисия акции, издадена от ЗД „Евро Инс” АД в резултат на увеличение на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 1000 000 обикновени акции с номинална стойност 1 лв. всяка.
6. Прие на второ четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства.
Измененията и допълненията се отнасят до обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на застрахователите и презастрахователите, застрахователните брокери и застрахователните агенти. Създава се и нов раздел, който уточнява обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, които има призната правоспособност на отговорен актюер.
Наредбата ще бъде обнародвана в „Държавен вестник”.
7. Комисията съгласува промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 22.01.2004 г. за банките-попечители по Кодекса за социално осигуряване.
Промените предстои да бъдат приети от БНБ и са свързани със съобразяване на данните в електронните регистри на банките-попечители с новите инвестиционни инструменти, в които могат да се инвестират средствата на пенсионните фондове