Решения от заседание на КФН от 05.07.2006


На свое заседание от 5 юли 2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения:

 1. Издаде временна забрана за публикуване на търгово предложение от “Бул-Вин” ЕООД, гр. Петрич, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Загора Финакорп” АД, гр. Стара Загора, на акции на “Браво” АД, с. Коларово, от останалите акционери на дружеството.

 2. Вписва в публичния регистър последваща емисия акции, издадена от “Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ, гр. София, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 20 150 000 лева на 60 450 000 лева. Емисията е в размер на 40 300 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.25 лева всяка една.

 3. Вписва “Булгериън Инвестмънт Груп” АДСИЦ, гр. София като публично дружество и вписва в публичния регистър на КФН емисия акции, издадени от дружеството. Емисията е в размер на 650 000 обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.
 
 4. Отнема правото за упражняване на дейност като брокер на ценни книжа на Гергана Петрова.

 5. Прие указания по тълкуването и прилагането на чл. 9, ал. 2, т. 1 във връзка с ал. 1 от  Наредба № 6 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници. Указанията касаят учредяването на особен залог върху активи, собственост на инвестиционните посредници.
Документът ще бъде публикуван на страницата на КФН в раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.
 
 6. КФН взе решение за отправяне на искане до компетентния съд  за откриване на производство по несъстоятелност  на МЗК “Европа” АД, гр. София, и назначаване на синдик на дружеството.