Решения от заседание на КФН от 02.03.2005 г. 02.3.2005 г.

1. Вписва в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа емисия ценни книжа в размер на 559 730 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, издадени от  „Инвестор БГ” АД, гр. София.

 2. Вписва в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа емисия акции в размер на 10 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка от тях, издадени от „ДЗИ Банк” АД, гр. София.

 3. Прие на първо четене проект на Наредба за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества и други емитенти на ценни книжа и емисии от ценни книжа от регистъра, воден от КФН.
 Проектът ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите лица и организации и ще бъде публикуван на интернет страницата на комисията.