Решения от заседание на КФН от 02.02.2005 г.

На заседание от 02.02.2005 г. КФН взе следните решения :

1. Вписа в публичния регистър на КФН  емисия акции, издадена от „БенчМарк Фонд Имоти” АДСИЦ. Емисията е в размер на 150 000 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка.  Първичното публично предлагане на акции от тази емисия е приключило успешно и предстои търговия на фондовата борса.

2. Одобри проспект за вторично публично предлагане на емисия ипотечни облигации, издадена от ТБ „Алианц България” АД. Емисията е с размер на 15 000 броя ипотечни, лихвоносни, обезпечени облигации с номинална стойност 1000 евро всяка. Определен е номинален лихвен процент от 5.75%, купонни плащания ще се извършват на всеки шест месеца, датата на падеж е 60 месеца.
 
3. Прие Наредба за формата и съдържанието на годишния финансов отчет на застрахователите и здравноосигурителните дружества. Предстои обнародването й в „Държавен вестник”.

4. Издаде  лицензия за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване на Антоанета Ганчева.