Решения от заседание на КФН от 01.02.2006 г.

На свое заседание от 01.02.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. КФН издаде лиценз на “ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти. Потвърди проспект за публично предлагане на 150 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Емисията акции е издадена от дружеството в резултат на първоначално увеличаване на капитала му, съгласно решение на общото събрание на акционерите от 15 .07.2005 г.
Учредители на дружеството са “ФеърПлей Интернешънъл” АД с 51% от капитала, ИД «Капман Капитал» АД – с 30%, Марио Захариев – с 12%, Анна Захариева – с 7%.

2. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на ипотечни облигации, издадени от  “Българска Пощенска Банка” АД, гр. София.  Емисията облигации с ISIN код BG210003052 е в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 броя ипотечни, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации с номинална стойност от 1000 лв. всяка, матуритет 36 месеца, фиксиран лихвен процент в размер на 5% проста лихва на годишна база, 6-месечен период на лихвено плащане, дата на емитиране – 16.11.2005 г. и падеж – 16.11.2008 г.

3. Издаде на “Евро–Финанс” АД, гр. София нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 

4. Издаде на “Бета Корп” АД, гр. София нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 

5. Издаде на “Капитал финанс” ООД, гр. София  нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

6. Одобри  промяна на следните образци на заявления за издаване на лицензи/разрешения за извършване на дейности и услуги по чл. 164, ал. 1, чл. 164а, ал. 1, чл. 202, ал. 1 и 2 от ЗППЦК и чл. 4, ал. 1 от ЗДСИЦ, както и на разрешения за преобразуване и прекратяване на дружества със специална инвестиционна цел по реда на чл. 27, ал. 2 и 3 и чл. 28 от ЗДСИЦ :
• Заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционно дружество
• Заявление за издаване на разрешение на управляващо дружество за организиране и управляване на договорен фонд
• Заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество
• Заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на територията на Република България чрез клон на чуждестранно юридическо лице
• Заявление за издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел
• Заявление за издаване на разрешение  за преобразуване на дружество със специална инвестиционна цел по чл.27, ал.2 и 3 от ЗДСИЦ
• Заявление за издаване на разрешение  за прекратяване на дружество със специална инвестиционна цел по чл.28 от ЗДСИЦ

Образците на заявления ще бъдат публикувани на интернет страницата на КФН, раздел „Документи”, „Форми и образци на документи”.