Решения от заседание на КФН на 30 юни 2014 г.

На заседанието си на 30 юни 2014 г. КФН реши:

  1. Приема Програма за нормативната дейност на Комисията за финансов надзор за периода 1 юли – 31 декември 2014 г.
  2. Вписва последваща емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадени от „Хидравлични елементи и системи” АД, гр. Ямбол, в размер на 15 161 460 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев.
  3. Признава придобитата от Виктор Меламед квалификация, даваща му право да упражнява дейност като инвестиционен консултант.
  4. Приема на първо четене Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Проектът на наредба e качен на сайта на КФН за обществено обсъждане в 14–дневен срок.
  5. Открива производство по отнемане на издадения на ИП „Глобал Маркетс” ООД лиценз.