Решения от заседание на КФН на 21.07.2004 г.

1. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия ипотечни облигации   на “Българо – Американска Кредитна Банка” АД и вписа емисията в публичния регистър.  Емисията е в размер на 10 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с годишен лихвен процент 6.125% и лихвени плащания на всеки 6 месеца .

2.  Одобри търгово предложение от “АЙБИЛД” АД, гр. София, за закупуване на акции на “Прокон – 90” АД, гр. Добрич, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Интеркапитал Маркетс” АД. Предложената цена за една акция е 3.99 лв.

3. Вписа в публичния регистър емисия корпоративни облигации на “Индустриален холдинг България” АД, гр. София. Емисията е в размер на 5 250 805 броя корпоративни, конвертируеми, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка, със срок до падежа – 36 месеца, с  лихвени плащания на всеки  6 месеца и  годишен лихвен процент – 6%.

4. Одобри  оздравителна програма на инвестиционен посредник  “Фикс плюс – Финансова къща” АД, гр. София, съгласно изискванията на Наредба № 6 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници. Оздравителната програма следва да   бъде изпълнена до 31.08.2004 г.

5. Издаде лицензия за доброволно здравно осигуряване на “Здравноосигурително дружество Планета” АД гр. Добрич.  Лицензията дава право за извършване на дейност доброволно здравно осигуряване чрез предлагане на следните здравноосигурителни пакети:

– «Абонаментно обслужване»
– «Възстановяване на разходи»
 
6. Прие Указания относно тълкуване и прилагане на понятието “възнаграждения” на банката-попечител по смисъла на разпоредбата на чл. 123б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

7.  Прие Указания по прилагането на чл. 178, ал. 2 и 5 и чл. 180а, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.