КФН поиска информация от АП, Централен депозитар, БФБ и Областна управа-София относно записите, преобразувани от лихвоточки

Във връзка с публикациите, свързани с жилищно-компенсаторните записи, преобразувани от лихвоточки, и с оглед яснотата на параметрите на търгуваните емисии компесаторни инструменти на "Българска фондова борса" АД, Комисията за финансов надзор изпрати писма за  предоставяне на информация до следните институции:
1. До Агенцията за приватизация за това какви мерки са предприети във връзка с прехвърлянето на информация към Централния депозитар за регистриране на жилищно-компенсаторните записи, преобразувани от лихвоточки и доколко се разграничават партидите на компенсаторните записи по Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти и жилищно-компенсаторните записи, преобразувани от лихвоточки.
2. До Централния депозитар за предоставяне на информация за предприети мерки, свързани с формалното разделяне в отделен регистър на компенсаторни записи, жилищно-компенсаторни записи и поименни компенсационни бонове от една страна и жилищно-компенсаторни записи, преобразувани от лихвоточки от друга.
3. До Областния управител на град София относно предприети мерки за обработка на исканията на граждани за вписването на жилищно-компенсаторните записи, преобразувани от лихвоточки, в Централния депозитар и дали е изготвен регистър, който показва точния брой на собствениците на такива инструменти и тяхната наличност.
4. До "Българска фондова борса" АД – за формалното разделяне по позиции за търговия на компенсаторни записи, жилищно-компенсаторни записи и поименни компенсационни бонове от една страна и жилищно-компенсаторни записи, преобразувани от лихвоточки от друга.
С изпратените писма КФН предприе първите стъпки за налагане на принципите на прозрачност, равен достъп до пазарната информация и равни условия за участие в  търговията на БФБ. Това е сигнал до горепосочените институции, че е необходимо да се предприемат конкретни действия.