Решения от заседание на КФН на 19.03.2020 г.


На заседанието си на 19.03.2020 г. КФН реши:
 
1. Издава разрешение на управляващото дружество „Алфа Асет Мениджмънт” за прекратяване на управляваните от него договорни фондове – ДФ „Смарт Тех” и ДФ „Алфа Индекс Имоти”, съгласно взети решения от Съвета на директорите на управляващото дружество. Отнема издадените разрешения на дружеството за управлението на двата договорни фонда.
 
2. Не издава забрана за придобиване от „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ НВ (Белгия) на 100% пряко квалифицирано участие в управляващо дружество „ОББ Асет Мениджмънт“ АД.
 
3. Одобрява Дарин Симеонов за член на Съвета на директорите на инвестиционния посредник „Дилингова финансова компания“ АД.
 
4. Оттегля т. 6 от Решение № 1045-ИП от 17.09.2019 г. на Комисията за финансов надзор, касаеща интернет страница с домейн: https://aba.marketing.
 
5. Отменя Указания относно съответствието с разпоредбите на Кодекса за застраховането на консултантски договори, сключени между застрахователен брокер и физически или юридически лица, с предмет на договора извършване на дейност по намиране, привличане или консултиране на клиенти на застрахователния брокер при сключването на застрахователни договори от различен вид, приети с решение на КФН по протокол № 11 от 11.03.2009 г.
 
6. Съгласува избора на „Делойт Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2020 г. на Пенсионно осигурителна компания „ДСК – Родина” АД и на управляваните от него фондове.  
 
7. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства. Предстои публикуване на наредбата в „Държавен вестник”.
 
8. Изпраща писмо до „Черноморски Холдинг“ АД, гр. София, с искане за  допълнителна информация и документи във връзка с потвърждаване на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.
 
9. Изпраща писмо до „Шиппосибъл“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
10. Изпраща писмо до „СИГМА ЕНД ПАРТНЪРС ИНШУРАНС БРОКЕРС“ ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка със заличаване на дружеството от регистъра за застрахователните брокери.