С три месеца се удължава срокът за докладването на сделките за финансиране с ценни книжа пред регистри за транзакции


Във връзка с разпространението на вируса COVID 19 и предприетите действия от различните държави членки за предотвратяването на зараза, както и с цел осигуряване на координирани надзорни действия по прилагането на Регламент (ЕС) 2015/2365 относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и съгласно Регламент (ЕС) №600/2014 относно пазарите на финансови инструменти Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) публикува доклад. Съгласно него се удължава първият срок от предвиденото в регламента поетапно стартиране на докладването на сделките за финансиране с ценни книжа пред регистри за транзакции. Кредитните институции, инвестиционните посредници, централните контрагенти и централните депозитари на ценни книжа, както и съответните юридически лица от трети държави следва да докладват сделките за финансиране с ценни книжа от 13 юли 2020 г. Също така преди 13.04.2020 г. ЕОЦКП няма да вписва регистри за транзакции и очаква да има достатъчно време те да бъдат регистрирани преди 13.07.2020 г., датата от която задължените субекти ще трябва да докладват пред тях сделките за финансиране с ценни книжа.  
 
Комисията за финансов надзор е част от европейската система за финансов надзор. Комисията участва във взимането на решенията на органа и има ангажимент да спазва надзорната политика, определяна от ЕОЦКП. Част от решенията на ЕОЦКП имат пряко действие спрямо участниците на българския пазар и уведомяването на нашите пазарни участници чрез интернет страницата на Комисията спомага за повишаване на прозрачността и улеснява поднадзорните лица при спазването на европейското законодателство. Публичното изявление на ЕОЦКП има пряко отношение към участниците на пазара в Република България, а именно инвестиционни посредници, кредитни институции, които са страни по сделки за финансиране с ценни книжа, а именно:
а) репо сделки;
б) предоставяне в заем на ценни книжа или стоки и получаване в заем на ценни книжа или стоки;
в) сделки за покупка с условие за последваща продажба и сделка за продажба с условие за последващо обратно изкупуване;
г) маржин заемни сделки;
 
Съгласно действащите изисквания на европейското законодателство задължението за докладване на параметри по тези сделки възниква за инвестиционните посредници и кредитни институции от 13.04.2020 г., а с настоящото публично изявление, този срок е удължен с три месеца.
 
Пълният текст на публичното изявление на ЕОЦКП може да откриете на следния линк: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma80-191-995_public_statement.pdf

С три месеца се удължава срока за докладването на сделките за финансиране с ценни книжа пред регистри за транзакции


Във връзка с разпространението на вируса COVID 19 и предприетите действия от различните държави членки за предотвратяването на зараза, както и с цел осигуряване на координирани надзорни действия по прилагането на Регламент (ЕС) 2015/2365 относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и съгласно Регламент (ЕС) №600/2014 относно пазарите на финансови инструменти Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) публикува доклад. Съгласно него се удължава първият срок от предвиденото в регламента поетапно стартиране на докладването на сделките за финансиране с ценни книжа пред регистри за транзакции. Кредитните институции, инвестиционните посредници, централните контрагенти и централните депозитари на ценни книжа, както и съответните юридически лица от трети държави следва да докладват сделките за финансиране с ценни книжа от 13 юли 2020 г. Също така преди 13.04.2020 г. ЕОЦКП няма да вписва регистри за транзакции и очаква да има достатъчно време те да бъдат регистрирани преди 13.07.2020 г., датата от която задължените субекти ще трябва да докладват пред тях сделките за финансиране с ценни книжа.  
 
Комисията за финансов надзор е част от европейската система за финансов надзор. Комисията участва във взимането на решенията на органа и има ангажимент да спазва надзорната политика, определяна от ЕОЦКП. Част от решенията на ЕОЦКП имат пряко действие спрямо участниците на българския пазар и уведомяването на нашите пазарни участници чрез интернет страницата на Комисията спомага за повишаване на прозрачността и улеснява поднадзорните лица при спазването на европейското законодателство. Публичното изявление на ЕОЦКП има пряко отношение към участниците на пазара в Република България, а именно инвестиционни посредници, кредитни институции, които са страни по сделки за финансиране с ценни книжа, а именно:
а) репо сделки;
б) предоставяне в заем на ценни книжа или стоки и получаване в заем на ценни книжа или стоки;
в) сделки за покупка с условие за последваща продажба и сделка за продажба с условие за последващо обратно изкупуване;
г) маржин заемни сделки;
 
Съгласно действащите изисквания на европейското законодателство задължението за докладване на параметри по тези сделки възниква за инвестиционните посредници и кредитни институции от 13.04.2020 г., а с настоящото публично изявление, този срок е удължен с три месеца.
 
Пълният текст на публичното изявление на ЕОЦКП може да откриете на следния линк: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma80-191-995_public_statement.pdf