Решения от заседание на КФН 9 декември 2005 г.

На свое заседание от 9  декември  2005 г. КФН взе следните решения :

1. КФН прие  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 10.11.2004 г. за задължителното застраховане по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за застраховането.
С приетите изменения и допълнения се либерализира пазара на задължителната застраховка «Гражданска отговорност».
Въвежда се изискването минималната задължителна рискова премия да бъде достатъчна, така че да осигурява изпълнение на всички задължения на застрахователя, влючилно образуването на достатъчни застрахователни резерви.
Предвижда се застраховател,  който предлага задължителна застраховка, да представя на КФН два пъти седмично справка за регистрираните застрахователни договори по задължителната застраховка «Гражданска отговорност».

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 10.11.2004 г. за задължителното застраховане по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за застраховането ще бъде публикувана в „Държавен вестник”.

2. КФН издаде разрешение за извършване на застрахователна дейност на „Животозастрахователен институт” АД. Разрешението дава право за извършване на дейност по следните видове застраховки:
1. Застраховка „Живот и рента”
2. Допълнителна застраховка
3. Застраховка „Злополука”

КФН даде разрешение на застрахователна компания „Лев Инс” АД за инвестиране на 19.61% от собствените си средства в акции, представляващи 97% от капитала на „Животозастрахователен институт” АД.