Решения от заседание на 27.02.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява представения проект на Анекс към Договор от 06.12.2007 г. за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 1 и ал. 3 от ЗДСИЦДС, сключен между „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ и трето лице.