Откриване на производство по изменение и допълнение на общ административен акт на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ – Заповед № 988/16.12.2022 г.

Откриване на производство по изменение и допълнение на общ административен акт на заместник-председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ – Заповед за изменение и допълнение на Заповед № 988/16.12.2022 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“

Днес, 26.02.2024 г., заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Застрахователен надзор“, на основание чл. 16, ал. 1, т. 16 и 24 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 2, ал. 6 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, във връзка с чл. 127, ал. 1 и 2, ал. 3, т. 1 от Кодекса за застраховането, откри производство по издаване на общ административен акт – Заповед за изменение и допълнение на Заповед № 988/16.12.2022 г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

Със Заповед № 988/16.12.2022 г., издадена на основание чл. 16, ал. 1, т. 16 и 24 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 2, ал. 6 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, във връзка с чл. 127, ал. 1 и 2, ал. 3, т. 1 и чл. 527 от Кодекса за застраховането (КЗ),  заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ е утвърдил структурата, формата и съдържанието на годишните, тримесечните и месечните справки и приложения на застрахователите и презастрахователите по чл. 126, ал. 1 от Кодекса за застраховането, различни от образците за количествено отчитане на индивидуални предприятия и на групи по Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450 на Комисията от 2 декември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация на надзорните органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 347/1 от 31.12.2015 г.) (Регламент (ЕС) 2015/2450); годишни и тримесечни справки за отчетността на Гаранционния фонд и други изисквания към отчетността.

През 2023 г. влизат в сила изменения в КЗ (Обн., ДВ, бр. 85 от 2023 г.), като е отменена разпоредбата на чл. 126, ал. 1, т. 4 от КЗ, която регламентира подаването на месечни отчети и справки – до края на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. В резултат на това изменение следва да се промени структурата на периодичната отчетност на застрахователите, като отпаднат месечните справки съгласно Приложение № 2 към Заповед № 988/16.12.2022 г.

Наред с това през 2023 г. е приет нов Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/894 на Комисията от 4 април 2023 г. за определяне на техническите стандарти за изпълнение за прилагането на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците, с които застрахователните и презастрахователните предприятия предоставят необходимата за надзора над тях информация на съответните надзорни органи, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450 (Регламент (ЕС) 2023/894), с който е отменен Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2450 на Комисията от 2 декември 2015 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на образците за предоставяне на информация на надзорните органи съгласно Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 347/1 от 31.12.2015 г.) (Регламент (ЕС) 2015/2450). Посочената нормативна промяна обуславя актуализирането на Заповед № 988/16.12.2022 г., която препраща към отменения регламент.

Наред с посочените по-горе промени, които произтичат от изменението в нормативната уредба, е необходимо да се усъвършенстват някои справки съгласно Приложение № 1, както следва:

Справка 01.01. се заменя с нова, при която е променена част от структурата на подаваната досега информация и са добавени колони относно размера на застрахователната сума и на изплатените суми по застрахователни договори през отчетния период с цел придобиване на по-пълна представа за застрахователните портфейли.

В справка 01.03 е добавена таблица за вземанията (търговски, различни от застраховки и други вземания), с която се цели да се предоставя информация за петте най-големи индивидуални експозиции на застрахователите, съответно презастрахователите, като по този начин се създават условия за детайлизиране на информацията съгласно отчета за финансовото състояние и за придобиване на по-точна представа за големите експозиции на застрахователя, съответно презастрахователя. Отпада изискването на информация за получените заеми (включително репо-сделки), с което се намалява административната тежест върху застрахователите и презастрахователите.

В справка 01.04 са добавени нови редове за общата сума на актива и на пасива, което представлява редакционна бележка с цел подобряване на качеството на информацията в справката.

В справка 01.05. се добавя искане на информация за другия всеобхватен доход, за да може да се постигне съпоставяне с отчетената информация в други справки.

С направените изменения и допълнения се допълва и прецизира периодично получаваната информация в КФН за надзорни цели.

Установена е необходимост от даване на допълнителни пояснения за попълване на справките по Приложение № 1: 01.19 и 01.20 и 01.21., които следва да се попълват от застрахователите без право на достъп до единния пазар на ЕС. Доколкото същите справки са разработени на основата на сходни образци за количествено отчитане от Регламент (ЕС) 2023/894, се предлага указанията да бъдат дадени посредством препращане към инструкциите за попълване на съответните образци за количествено отчитане в цитирания регламент.

Заповед № 988/16.12.2022 г. предвижда изискване застрахователите да предоставят пояснителни бележки към тримесечната и годишната надзорна отчетност. Практиката по прилагане на заповедта показва, че мнозинството от задължените лица не предоставят такива пояснителни бележки. По тези причини като мярка за гарантиране изпълнението на поставеното задължение се предлага разработването на специална форма „Пояснителни бележки“, в която да се предоставят изискуемите пояснителни бележки. Предвиждането на такъв елемент ще създаде формално задължение за представяне на бележките и неговото неспазване ще представлява основание за предприемане на надзорни мерки във връзка с констатирани непълноти в надзорната отчетност. Предвиждането на новата форма обуславя на свой ред и преформулиране на изискванията към пояснителните бележки в т. 7 от заповедта.

Предвидените изменения и допълнения в заповедта следва да се прилагат за отчетните периоди след 01.01.2024 г. По същество това означава, че първият отчетен период, за който застрахователите, съответно презастрахователите, ще представят отчетността си съгласно измененията в Заповед № 988 / 16.12.2022 г., ще бъде първото тримесечие на 2024 г.

По изложените съображения цитираната заповед следва да бъде изменена и допълнена.

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК откриването на производството по издаване на общия административен акт се оповестява публично чрез оповестяване на проекта на акта на интернет страницата на КФН в раздел „Обществени консултации”. На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК формата за участие на заинтересованите лица в производството по издаване на акта е „Писмени предложения и възражения”. На основание чл. 69, ал. 2 от АПК срокът за предоставяне на писмените предложения и възражения е един месец от датата на публикуване на съобщението за откриване на производството по издаване на административния акт на интернет страницата на КФН и изтича на 26.03.2024 г. включително.