Решения от заседание на 19.03.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Издава лиценз на „Глобал Клиринг Хаус“ ООД (в процес на учредяване) за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

2. Одобрява Никола Попов за ръководител на функцията по вътрешен одит на „ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД.

3. Одобрява Николай Кожухаров за ръководител на функцията за съответствие на Гаранционния фонд.

4. Отписва, по искане на заявителя, „Юръп Онлайн Трейд” АД, гр. София, като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Емисията е в размер на 200 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100006169.

5. Изпраща уведомления до компетентните органи на Република Румъния и Федерална Република Германия във връзка с намерението на “Застрахователно дружество ИНСтинкт” ЕАД да извършва дейност при условията на свобода на представяне на услуги на териториите на съответните държави.

6. Изпраща писмо до Застрахователна компания „ЕМ ВИ ИНШУРЪНС“ ЕАД (в процес на учредяване) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на застрахователна дейност с право на достъп до единния пазар.