Решения от заседание на 14.03.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Паул Свобода, гражданин на Република Австрия, за член на надзорния съвет на „ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

2. Вписва емисия акции, издадена от „Софарма“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 6 509 485 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG11SOSOBT18.

3. Вписва емисия акции, издадена от „Екип-98 Холдинг“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 16 209 лв., разпределени в 16 209 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG110007985.

4. Вписва „ХЕДЖ ГЛОБАЛ“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

5. Отписва „Толеранс Интернешънъл“ ЕООД от регистъра на обвързаните агенти, воден от КФН.

6. Спазва в надзорната си практика Насоките относно общите процедури и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) съгласно Директива (ЕС) 2019/2034 (EBA/GL/2022/09 – ESMA35-42-1470), издадени съвместно от Европейския банков орган и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

7. Изпраща писмо до „ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД и „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на критични или важни функции или дейности към трето лице.

8. Изпраща писмо до националния компетентен орган на Република Португалия с искане за допълнителна информация и документи във връзка с намерението на „АктивМаркетс – Импреза дже Инвесшименто“ С.А. (ActivMarkets – Empresa de Investimento S.A.), инвестиционен посредник, лицензиран от CMVM, да извършва дейност на територията на Република България.