Решения от заседание на 14.05.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Смарт Органик“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 10 310 000 броя обикновени, безналични, поименни,  свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100005153.

Вписва „Смарт Органик“ АД като публично дружество, съществуващата емисия акции и посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Бесатур“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми облигации, с номинална стойност на една облигация 1 000 лева всяка, с плаващ годишен лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1,50%, но общо не по-малко от 3,25% и общо не повече от 6,25%, с дата на емитиране 19.10.2023 г. и дата на падеж 19.10.2032 г., с ISIN код BG2100031231.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

3. Одобрява проспект за първично публично предлагане на варанти, които ще бъдат издадени от „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна.

Емисията е в размер до 3 000 000 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,001 лева всеки варант, с ISIN код BG9200001246, които дават право на титулярите на варанти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 21,50 лв. за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1.

Вписва посочената емисия варанти предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

4. Одобрява предложения от „Пенсионноосигурителна компания ОББ“ ЕАД рисков коефициент в размер 2%, използван при изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост с гарантиран размер.

5. Одобрява измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на „Доброволен пенсионен фонд Алианц България“.

6. Освобождава за 2024 г. „Акспо България“ EАД и „Електрохолд Трейд“ ЕАД от задължението да се лицензират като инвестиционни посредници във връзка с осъществяваната от дружествата търговия със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).