Решения от заседание на 13.06.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Вписва последваща емисия акции, издадени от „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 4 860 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100005203.

2. Издава одобрение на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ за възлагане на дейности по чл. 27, ал. 3 от ЗДСИЦДС (водене и съхраняването на счетоводна и друга отчетност, и други необходими дейности, пряко свързани с осъществяване на дейността) на трето лице по смисъла на чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС.

3. Изпраща писмо до „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.