Решения от заседание на 02.04.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява замяна на „Обединена Българска Банка“ АД с „Банка ДСК“ АД като банка-депозитар на „Софарма имоти“ АДСИЦ, гр. София.

2. Вписва емисия акции, издадена от „Алфа България“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 7 800 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1,00 лев всяка, с ISIN код BG1100038097.

3. Отписва, по искане на заявителя, след осъществено търгово предлагане по чл. 149а от ЗППЦК, „Ямболен“ АД като публично дружество и издадената от дружеството емисия акции, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Емисията е в размер на 1 222 299 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG11JMJMBT14.

4. Прекратява производството относно одобрение на член на управителния съвет на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС“ АД, по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало.

5. Освобождава за 2024 г. „Аурубис България“ АД и „Каргил България” ЕООД от задължението да се лицензират като инвестиционни посредници във връзка с осъществяваната от дружествата търговия със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

6. Изпраща писмо до “Застрахователно дружество ИНСтинкт” ЕАД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са налице правни пречки за сключване и изпълнение на договор за прехвърляне на важни дейности по оказване на международен асистанс по застраховка „Помощ при пътуване“ и/или други застраховки, свързани с пътуване и необходимост от асистанс към трето лице.