Прехвърляне на застрахователен портфейл от Codan Forsikring A/S към Alm. Brand Forsikring A/S

В Комисията за финансов надзор е получено уведомление от компетентния орган на Кралство Дания (Danish Financial Supervisory Authority) за осъществено на 31 март 2024 г. прехвърляне на застрахователния портфейл от Codan Forsikring A/S към Alm. Brand Forsikring A/S, включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът.

Информация за предстоящото прехвърляне на този застрахователен портфейл е получена в КФН през м. октомври 2023 г. КФН вече е предоставила своето съгласие на компетентния орган на Кралство Дания за прехвърляне на застрахователния портфейл в рамките на ЕС.