Решения на КФН от заседание на 6.10.2004 г.

1. КФН отне разрешението за извършване на дейност като инвестиционен посредник на “Фикс Плюс – Финансова къща” АД, гр. София. Основните причини са, че дружеството не отговаря на нормативните изисквания за капиталова адекватност и ликвидност и не е изпълнило оздравителната си програма.
 
2. КФН одобри заявленията за ограничаване дейността на инвестиционните посредници “Източни Финанси” ООД, гр. София и “АБВ – Инвестиции” ЕООД, гр. София. Посредниците няма да имат право да извършват сделки с ценни книжа за собствена сметка, както и да поемат емисии и да извършват попечителска дейност.

3. Одобрен е проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни облигации на “Черноморско злато” АД, гр. Поморие . Емисията, с код ISIN BG2100002042, е в размер на 10 000 000 лв., разпределени в 10 000 броя безналични корпоративни облигации с номинална стойност от 1000 лв. всяка. “Черноморско злато” АД се вписва в публичния регистър на КФН като емитен

4. Комисията прие на първо четене проект на  Наредба за задължителното застраховане по чл. 77, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за застраховането, с която се отменя Наредба № 4 от 24.09.2003 г., за задължителното застраховане (обн., ДВ, бр. 90 от 10.10.2003 г.).
Проектът ще бъде изпратен за съгласуване до заинтересованите лица и организации и ще бъде публикуван на интернет страницата на комисията.

С наредбата се уреждат общите условия, минималната застрахователна сума, минималната задължителна рискова премия,  редът и начинът за сключване на застраховките “Гражданска отговорност” и “Злополука” на пътниците в обществения транспорт. Съгласно проекта отпада задължението на регураторния орган да определя брутните премии по застраховка “Гражданска отговорност”, т.е. крайните премии, които се заплащат от потребителите на застрахователната услуга. Комисията определя лимити на отговорност по “Гражданска отговорност”  за периода до присъединяването на България към ЕС, съгласно поетите за това ангажименти. Възприет е метод за определяне на рискова  премия, при който е предвидена възможност за отчитане на  индивидуалния рисков профил на водачите на МПС.
На застрахователите е предоставена  свобода самостоятелно да определят търговска тарифа за застраховката “Гражданска отговорност”, като условието е тя да не бъде по-ниска от определените в наредбата минимални нива на застрахователните премии.