Решения на КФН от заседание на 10 .10.2007 г.

На свое  заседание от 10 .10.2007 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, емитирани от „Трейс Груп Холд” АД, в размер на 200 000 лв., разпределени в 200 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв.  и емисионна стойност от 110.50  лв. всяка, които ще бъдат издадени  в резултат на увеличение капитала на дружеството.

„Трейс Груп Холд” АД е част от икономическа група и  обединява 10 браншово обвързани компании. Сред основните дейности на емитента са пътностроителните услуги, строителство, ремонт, рехабилитация и поддръжка на републикански и общински пътища и градски услуги.
Основен акционер на дружеството е  Николай Михайлов, който е и негов изпълнителен директор. Той притежава пряко 1 772 000 броя акции, представляващи 88, 6 % от капитала на дружеството и непряко като собственик на фирма „Галини – Н” ЕООД и чрез свързани лица – 10,9 % от капитала на дружеството или общо 1 990 000 броя акции, представляващи 99,5 % от капитала;

Набраните от емисията средства ще се използват основно за закупуване на машини и съоръжения за увеличаване на производствените мощности на дружеството, както и за  развитие на материалните бази на холдинга
 
2. Издаде разрешение на УД „Елана Фонд Мениджмънт” АД  за организиране и управление на договорен фонд „ЕЛАНА ФОНД ПАРИЧЕН ПАЗАР”.  Договорният фонд е с нискорисков профил, като ще инвестира основно в дългови ценни книжа и депозити на паричния пазар.

3. Потвърди проспект за публично предлагане на емисия акции, емитирани от „ФОНД ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ МЕЛ ИНВЕСТ” АДСИЦ, в размер на 7 027 150 лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв.  и емисионна стойност от 1.10 лв. всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличение капитала на дружеството.

4. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на облигации, издадени от  „Евролийз ауто” АД. Емисията е в размер на 5000 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност от 1000 евро всяка, с плаваща лихва в размер на 3-месечен EURIBOR+надбавка от 2.75%годишно, но не по-малко от 6% на база Act/Act. Плащанията са на всеки три месеца, срокът на облигационния заем е 5 години, дата на издаване  на емисията – 16.04.2007 г.

5. Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества.
Предстои обнародването й в „Държавен вестник”

С Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 26 се съобразява дейността на управляващите дружества по отношение на предоставяните от тях допълнителни услуги – управление на индивидуален портфейл и предоставяне на инвестиционни консултации, с приложимите за тях изисквания на Закона за пазарите на финансови инструменти. С проекта на наредбата се транспонират приложимите спрямо управляващите дружества разпоредби на Директива 2004/39/ЕО (съгласно изискването на чл. 5, т. 4 от Директива 85/611/ЕИО) и чл. 1, т. 2 от Директива 2006/73/ЕО на Комисията за прилагане на Директива 2004/39/ЕО относно организационната структура на управляващите дружества, както и относно правилата, които управляващото дружество следва да спазва  с оглед извършване на дейност в „най-добър интерес на клиента” (подробна информация, която следва да бъде изискана от клиента с оглед преценката на неговите инвестиционни цели, съответно предоставена на клиента във връзка със рисковете и стратегиите при управление на финансовите инструменти; правила за съхранение на парите и финансовите инструменти на клиентите; приемане на политика относно лицата до които управляващото дружество може да подава нареждания, в зависимост от вида на финансовите инструменти и др.)

6. Призна придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на  Боряна Бранкова и Георги Иванов.

7. Вписа  Тошо Колев в регистър на професионалните  инвеститори.

8. Взе решение да изпрати уведомление до компетентния орган на Република Румъния  за това, че  ЗПАД „ДЗИ” и ЗПАД „ДЗИ – Общо застраховане”   възнамеряват  да извършват дейност при условията на свободно предоставяне на услуги на нейна територия.