Решения на КФН от заседание на 03 декември 2008 г.

На свое заседание от  03  декември 2008 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект  за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Септона – България” АД, гр. Русе.  Емисията, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството, е в размер на 1 233 650 лева, разпределени в 1 233 650 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка. Вписа в регистъра „Септона – България” АД  като публично дружество и горепосочената емисия.
Предметът на дейност на „Септона – България” АД  е свързан с производство на фармацевтични и сходни продукти, ветеринарни и химиотерапевтични продукти, диетични и бебешки храни, пластмасови стоки за домакинска употреба, превързочни материали и най-общо хигиенни материали за медицината и болничното обслужване, др. Производството на дружеството е съсредоточено в две основни направления – готови продукти и полуфабрикати.
„Септона – България” АД   е единствено дъщерно дружество на „Септона” АД  – Гърция, като гръцкото дружество притежава 87.97% от дъщерното си дружество. „Септона – България” АД    е с едностепенна система на управление, като Томас Евангелиу е председател на СД, изпълнителен директор е Йоанис Политис.

2. Потвърди проспект  за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Хлебни изделия – Подуяне” АД, гр. София.  Емисията е в размер на 6 000 000 евро, разпределени в 6 000 броя обикновени, обезпечени облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, с плаваща лихва 6-месечен Euribor +3,3%, но не по-малко от 7% на годишна база, 6-месечен период на лихвено плащане, изплащане на главницата – еднократно на падежа. Срокът на емисията е  60 месеца, считано от датата на емитиране – 09.06.2008 г., падеж – 09.06.2013 г. Вписа „Хлебни изделия – Подуяне” АД като емитент и  горепосочената емисия.
„Нилана” ООД притежава 99.83% от капитала на дружеството. То има едностепенна система на управление и в състава на СД влизат: Николай Тапаров – изп. директор и член на СД, Стоян Тапаров – председател на СД и Димитър Гевренов – член на СД.  Предметът на дейност на емитента включва производство, транспорт и търговия с хляб, хлебни и сладкарски изделия.

3. Издаде одобрение на  „Турин имоти” АДСИЦ, гр. София  за замяна на «Елана Пропърти Мениджмънт» АД  с  «Реста Сървиз енд Мениджинг» ООД като обслужващо дружество.

4. Одобри промяна в устава на „Ефектен унд Финанц Имоти” АДСИЦ, гр. София. Промените основно се отнасят да правомощията на членовете на СД на дружеството, свикването на ОСА и капитала на дружеството.

5.  Призна пълна правоспособност на отговорен актюер на  Евелина Ангелова и на Ивелина Караиванова.

6. Прие на първо четене  на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд.
Проектът на правилник е публикуван на интернет страницата на КФН, раздел „Нормативна уредба”, Проекти”.