Решение от заседание на КФН от 9 май 2012 г.

На свое заседание от 9 май  2012 г. КФН взе следното решение:

Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия ипотечни облигации, издадени от „МКБ Юнионбанк” АД. Емисията е в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) евро, разпределени в 15 000 (петнадесет хиляди) броя ипотечни, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка.

Вписва горепосочената емисия облигации, в регистъра на КФН и вписва МКБ Юнионбанк” АД, гр. София като емитент.