Решениe от заседание на КФН от 3 ноември 2010 г.

На свое заседание от 3 ноември 2010 г. КФН взе следните решения:

1. Прие Наредба за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането.
С наредбата се уреждат изискванията към информационните системи на застрахователите и тяхната оперативна съвместимост с информационните системи, регистри и бази данни, създавани и поддържани от Информационния център към Гаранционния фонд.  Информационната система трябва да гарантира коректно и точно въвеждане на данните от договорите по задължителните застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите и гранична застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, както и от сертификатите „Зелена карта” За разлика от първоначалния проект отпада изискването за електронен оптичен четец, чрез който да се снемат данните за автомобилите от регистрационния талон. Наредбата предвижда сключените договори да се отчита в информационния център и в Комисията за финансов надзор  до 24 часа от тяхното сключване, а корекциите на допуснати грешки при отчитането на договор се извършват в срок до 48 часа от сключването на договора. В Комисията за финансов надзор вече са осигурени технически възможности за ежедневно отчитане на полиците, като електронният портал за получаване на информацията е отворен по 24 часа всеки ден от седмицата.
Наредбата има за цел да спомогне за изграждането на актуална и надеждна база данни за сключените застраховки и да се гарантира, че всички полици ще бъдат отчитани и то в деня на тяхното сключване. Наредбата определя и сроковете за техническо обезпечаване на информационната система като в срок от шест месеца от влизането в сила на наредбата застрахователите трябва да представят в комисията техническите си задания за адаптиране на информационните си системи.
Наредбата ще бъде обнародвана в „Държавен вестник”.
2.  Прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите, и на здравноосигурителните резерви. Промените се отнасят до методите за образуване на техническите резерви по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Въвежда се нов, допълнителен резерв по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, чийто размер е обвързан с минимално необходима сума за покритие на риска, свързан с използването на едно МПС и с очаквания размер на разходите по застраховката. Образуването на този резерв се налага от материализирането на завишен риск по тази застраховка, което е следствие от значителното нарастване на плащанията,  особено във връзка с неимуществените вреди. Несигурността по отношение на бъдещите плащания нараства още повече поради увеличаване на броя и стойността на претенциите и голямото закъснение в тяхното предявяване.   Въвеждането на допълнителния резерв, базиран на минимална сума за покритие на риска и очакван размер на бъдещите разходи по застраховката, е проактивна мярка, насочена към финансовата стабилност на застрахователите и целия  застрахователен сектор, което в много по-висока степен гарантира  изплащането на обезщетения на лицата, пострадали при пътнотранспортни произшествия.
С наредбата се въвежда и изискване към планирането на административните и аквизиционните разходи на застрахователите по задължителната застраховка „Гражданска отговорност”.
Регламентират се и конкретни изисквания по отношение на метода за образуване на резерва за възникнали, но непредявени претенции по застраховка «Гражданска отговорност» на автомобилистите, които през последните години бяха определяни ежегодно със Заповеди на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”. По този начин чрез предварително определяне на метода ще се постигне по-голяма яснота, стабилност и предвидимост при заделяне на резервите.
По всички видове застраховки, извършвани от дружествата по общо застраховане се въвежда задължително тестване на достатъчността на образувания резерв за предявени, но неизплатени претенции, като при установен недостиг на заделения резерв, неговият размер се увеличава, пропорционално на установения недостиг. Тази мярка също така е насочена към финансовата стабилност на застрахователния сектор и защитава правата на потребителите на застрахователни услуги да получат адекватно обезщетение.
Наредбата ще бъде изпратена за обнародване в „Държавен вестник”
3. Прие на първо четене проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.
С предлаганите промени, се предвижда в полиците по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите да се предоставя и информация за комисионите на застрахователните посредници, като се посочва процента от застрахователната премия и съответната абсолютна стойност. Целта е постигне на по-високи нива на прозрачност по отношение структурата на премията. Това е в полза на потребителите на застрахователни услуги, които ще могат да получават адекватна информация, за каква услуга и колко плащат. Тази мярка ще ги подпомогне  при вземането на информирано решение при избора на посредник и застраховател по задължителните застраховки. Друга цел е осигуряването на адекватни и своевременни възможности за надзор на условията, при които се предлагат задължителните застраховки, независимо кои канали за дистрибуция са използвани.
Проектът на наредба изрично забранява на застрахователите и на застрахователните посредници да предоставят бонуси, отстъпки, стоки, услуги или облаги под каквато и да е форма. Мярката цели прекратяване на установени порочни практики на намаляване на премията до неблагоразумни равнища, което застрашава финансовата стабилност на пазара по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, което от своя страна застрашава интересите и правата на изключително широк кръг застраховани лица и лица пострадали при пътнотранспортни произшествия.

Проектът на наредбата ще бъде изпратен за съгласуване със заинтересованите страни и публикуван на интернет страницата на комисията в раздел „Нормативна уредба” – „Проекти”.

4. Отнема  издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на ИП „Рок Ридж Инвестмънт” ЕАД, гр. София, по искане на самото дружество.

5.  Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Орлин  Начев.